Στον σχεδιασμό επενδύσεων ύψους 95,6 εκατ ευρώ για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, έχει προχωρήσει ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας) για την πενταετία 2018-2022, που προβλέπει 22 επιπλέον περιοχές ανάπτυξης και πάνω από 60.000 νέες συνδέσεις στο διάστημα αυτό.
Τουλάχιστον 60.000 νέες συνδέσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου σχεδιάζονται για την επόμενη πενταετία σε Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία.
 Σύμφωνα με το σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2018-2022 που εκπόνησε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και τέθηκε χθες από την ΡΑΕ σε διαβούλευση έως τις 4 Απριλίου, η εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει το δίκτυο διανομής της: 
-σε 10 νέες περιοχές στο νομό Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων οι 5 θα τροφοδοτηθούν μέσω συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) καθώς είναι απομακρυσμένες από το υφιστάμενο δίκτυο διανομής,
-σε 12 νέες περιοχές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκ των οποίων οι 10 θα τροφοδοτηθούν μέσω CNG.
Σημειώνεται ότι ήδη τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο (ενεργό δίκτυο) 12 περιοχές στη Θεσσαλονίκη και 7 περιοχές στην Θεσσαλία.
Ο αριθμός των νέων συνδέσεων που αναμένονται στις υφιστάμενες αλλά και στις νέες περιοχές για την περίοδο 2018-2022, συνολικού προϋπολογισμού 52,8 εκατ, εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 60.033, εκ των οποίων 37.890 αφορούν υφιστάμενες περιοχές και 22.143 νέες περιοχές. Σύμφωνα δε με τον προϋπολογισμό για το 2018 αναμένεται να γίνουν 13.500 νέες συνδέσεις για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας.
Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με το πενταετίες πλάνο της εταιρείας, το κόστος της συνολικής επένδυσης της επέκτασης του δικτύου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 95,6 εκατ ευρώ, τα οποία προορίζονται για επενδύσεις σε δίκτυα διανομής (4 bar, 19 bar, σταθμοί μείωσης, αποσυμπιεστές CNG, λοιπές πρόσθετες επενδύσεις στο δίκτυο) και για επενδύσεις που αφορούν σε νέες συνδέσεις (service lines, gas points, εγκατάσταση μετρητών).
Στη Θεσσαλονίκη για το σύνολο των επενδύσεων στην πενταετία προϋπολογίζονται 57,3 εκατ, εκ των οποίων τα 32 εκατ αφορούν στις νέες συνδέσεις.
Στην Θεσσαλία για το σύνολο των επενδύσεων της περιόδου 2018-2022 το κόστος εκτιμάται σε 38,3 εκατ, εκ των οποίων τα 20,9 εκατ αφορούν νέες συνδέσεις.
Για την κάλυψη των απαιτούμενων επενδύσεων εκτός από τα ίδια κεφάλαια έχει γίνει πρόβλεψη δανεισμού ύψους 34 εκατ ευρώ για την πενταετία αναφοράς, ενώ η εταιρεία έχει ήδη λάβει δάνειο ύψους 16 εκατ το 2017. Παράλληλα, αν και δεν έχει ενσωματωθεί στις προβλέψεις, υπάρχει και η δυνατότητα λήψης ενισχύσεων/επιχορηγήσεων για την κατασκευή νέων δικτύων (π.χ. μέσω ΕΣΠΑ).